شبکه های اجتماعی

اهمیت شبکه های اجتماعی

 network marketing

با ظهور شبکه های اجتماعی مجازی، روابط انسان ها در اینترنت شکل تازه ای به خود گرفته است.

رسانه های اجتماعی اشکال دیگر ارتباطات کامپیوتر محور را با یکدیگر ادغام کرده و به تبع آن چشم انداز رسانه ها، شیوه های تعامل افراد و تأمین نیازهای کاربران را دگرگون ساخته اند.

امروزه شمار کثیری از کاربران با اهداف مختلف در شبکه های اجتماعی مجازی عضو شده و به فعالیت های گوناگون می پردازند.

با توجه به افزایش تصاعدی کاربران شبکه های اجتماعی و کارکردهای آن نمی توان از تأثیراین شبکه ها غافل ماند.

یکی از ویژگی های مهم شبکه های اجتماعی در این است که به مکانی برای اشتراک گذاری محصولات تبدیل شده اند.

تنوع کاربران و محصولات به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی بسیار زیاد بوده، از این رو می توان به اهمیت و ضرورت این شبکه ها به عنوان ابزاری در جهت بهبود تجارت و بازار یابی توجه نمود.

اهمیت موضوع، زمانی بیشترمی شود که بدانیم درصد عظیمی از مخاطبان این رسانه ها را جوانان تشکیل می دهند که از نظر توسعه، مهمترین سرمایه ی انسانی هر کشور تلقی می شوند.